• Brian Morton

  • Lyrics 1974-1978 

  • Part 3

0201_I_don't_want_to_know
0201_I_don't_want_to_know
0202_Can_you_see_the_sunshine
0202_Can_you_see_the_sunshine
0203_The_way_we_used_to_be
0203_The_way_we_used_to_be
0204_I_can't_wait
0204_I_can't_wait
0205_Richard_Leighton
0205_Richard_Leighton
0206_Optical_Illusion
0206_Optical_Illusion
0207_Still_Feel_the_Same
0207_Still_Feel_the_Same
0208_LOVE
0208_LOVE
0209_Skinny_Kid
0209_Skinny_Kid